Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Ez a tájékoztató Tóth-Pityi Éva e.v., Székhely: 2100 Gödöllő, Madách Imre u. 6. (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) adatvédelmi tájékoztatója.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE szerint az alábbi tájékoztatást adjuk:

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldal adatkezelésére vonatkozik:
www.perfectcv.hu

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

Név: Tóth-Pityi Éva e.v.
Székhely: 2100 Gödöllő, Madách Imre u. 6.
Nyilvántartási szám: 52187935
Adószám: 68743802-1-33
E-mail: info@perfectcv.hu
Telefon: +36 70 338 0278
Együttműködő partner: Lemon and Lime Kft.

ADATKEZELÉSI ALAPFOGALMAK:

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
különleges adat: – az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre,
– az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Személyes adat akkor kezelhető, ha
– ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
– azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy törvény elrendeli. Különleges adatokat Szolgáltató vagy együttműködő partnere semmilyen körülmények között nem kér be és nem tart nyilván.

SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KEZELT ADATOK:
Számlázási név és cím A szabályszerű számla kiállítása
E-mail cím, telefonszám A szolgáltatás teljesítése érdekében, kapcsolattartás céljából
A szolgáltatást igénybe vevő munkatapasztalatára vonatkozó adatok, információk, dátumok A szolgáltatás (önéletrajz írás) teljesítése érdekében megadott adatok, dátumok, információk.
Személyes adatokat az érintett előzetes és határozott hozzájárulása nélkül Tóth-Pityi Éva e.v. és együttműködő partnere nem szolgáltat ki harmadik félnek.

Felhívjuk figyelmét hogy Önnek, mint a személyes adatok kezelésében érintettnek
a) joga van ahhoz, hogy részletesen tájékozódhasson minden tényről, amely az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos (így különösen a személyes adatai kezelésének céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek köréről, az adatkezelés időtartamáról, az ada- tok megismerésére jogosult személyek köréről, az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvos- lati lehetőségeire valamint a vonatkozó főbb jogszabályi helyekről),
b) kérheti a személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását,
c) joga van az adathordozhatósághoz (amennyiben a személyes adatok kezelése automatizált módon történik), valamint
d) a törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése ellen, illetve
e) jogosult arra, hogy személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visz- szavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti – hozzájáruláson alapuló – adatkezelés jogszerűségét.
f) joga van továbbá a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információ- szabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve jogorvoslatért bírósághoz fordulni. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressen meg minket.

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a sze- mélyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

Az adatok módosítását és törlését az info@perfectcv.hu címre írt e-mailben lehet kezdeményezni.

A szolgáltatás megrendelésével Megrendelő tudomásul veszi fenti adatkezelési tájékoztatót és önkéntesen, minden külső befolyás nélkül járul hozzá adatai kezeléséhez.

2019.11.29.